Relpol

[R4N series] RELAY TRUNG GIAN RELPOL R4N LOẠI TIÊU CHUẨN, 4 CO, 7A

MÃ ĐẶT HÀNG RELAY 14 CHÂN R4N RELPOL

Mã hàng chi tiết  Series Tiếp điểm Cuộn hút AC/DC Phụ kiện Mô tả chung
R4N-2014-23-1006-WT R4N AgNi 6 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 6VDC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2014-23-1006-WTL R4N AgNi 6 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 6VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1006-WTLD R4N AgNi 6 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 6VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED 
R4N-2014-23-1012-WT R4N AgNi 12 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VDC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-1012-WTD R4N AgNi 12 DC WTD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode
R4N-2014-23-1012-WTL R4N AgNi 12 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1012-WTLD R4N AgNi 12 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode+ LED
R4N-2014-23-1024 R4N AgNi 24 DC   Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-1024-WT R4N AgNi 24 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-1024-WTD R4N AgNi 24 DC WTD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode
R4N-2014-23-1024-WTL R4N AgNi 24 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1024-WTLD R4N AgNi 24 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode+ LED
R4N-2014-23-1048-WT R4N AgNi 48 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2014-23-1048-WTD R4N AgNi 48 DC WTD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode
R4N-2014-23-1048-WTL R4N AgNi 48 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1048-WTLD R4N AgNi 48 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode+ LED
R4N-2014-23-1060-WT R4N AgNi 60 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 60VDC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-1060-WTL R4N AgNi 60 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 60VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1110-WT R4N AgNi 110 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VDC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-1110-WTL R4N AgNi 110 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1110-WTLD R4N AgNi 110 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode+ LED
R4N-2014-23-1125-WT R4N AgNi 125 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 125VDC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-1125-WTL R4N AgNi 125 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 125VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1125-WTLD R4N AgNi 125 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 125VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode+ LED
R4N-2014-23-1220-WT R4N AgNi 220 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VDC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-1220-WTD R4N AgNi 220 DC WTD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode
R4N-2014-23-1220-WTL R4N AgNi 220 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-1220-WTLD R4N AgNi 220 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode+ LED
R4N-2014-23-5006-WTL R4N AgNi 6 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 6VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5012-WT R4N AgNi 12 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5012-WTL R4N AgNi 12 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5024-WT R4N AgNi 24 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5024-WTL R4N AgNi 24 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5042-WT R4N AgNi 42 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 42VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5042-WTL R4N AgNi 42 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 42VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5048-WT R4N AgNi 60 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5048-WTL R4N AgNi 60 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5060-WT R4N AgNi 60 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 60VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5060-WTL R4N AgNi 60 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 60VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5110-WT R4N AgNi 110 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5110-WTL R4N AgNi 110 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5115-WT R4N AgNi 115 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 115VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5115-WTL R4N AgNi 115 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 115VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5120-WT R4N AgNi 120 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 120VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5120-WTL R4N AgNi 120 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 120VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5127-WT R4N AgNi 127 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 127VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5220-WT R4N AgNi 220 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2014-23-5220-WTL R4N AgNi 220 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5230-WT R4N AgNi 230 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 230VAC, Tiếp điểm: 6A 
R4N-2014-23-5230-WTL R4N AgNi 230 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 230VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-23-5240-WTL R4N AgNi 240 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 240VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2014-25-1024-WT R4N AgNi 24 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2014-25-5024-WT R4N AgNi 24 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2014-25-5230-WT R4N AgNi 230 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 230VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2114-23-1024-WT R4N AgNi/Au 24 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2114-23-1024-WTL R4N AgNi/Au 24 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2114-23-1024-WTLD R4N AgNi/Au 24 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2114-23-1110-WTLD R4N AgNi/Au 110 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2114-23-5024-WT R4N AgNi/Au 24 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2114-23-5048-WT R4N AgNi/Au 60 AC 50HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2114-23-5230-WT R4N AgNi/Au 230 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 230VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2114-23-5230-WTL R4N AgNi/Au 230 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 230VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2114-25-5110-WT  R4N AgNi/Au 110 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2314-23-1006-WTL R4N AgNi/Au 6 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 6VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-1012-WTL R4N AgNi/Au 12 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-1012-WTLD R4N AgNi/Au 12 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2314-23-1024 R4N AgNi/Au 24 DC   Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A gold clad
R4N-2314-23-1024-WT R4N AgNi/Au 24 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A gold clad
R4N-2314-23-1024-WTL R4N AgNi/Au 24 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-1024-WTLD R4N AgNi/Au 24 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2314-23-1048 R4N AgNi/Au 48 DC   Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2314-23-1048-WT R4N AgNi/Au 48 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2314-23-1048-WTL R4N AgNi/Au 48 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-1048-WTLD R4N AgNi/Au 48 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 48VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2314-23-1060-WTL R4N AgNi/Au 60 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 60VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-1060-WTLD R4N AgNi/Au 60 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 60VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2314-23-1110-WTL R4N AgNi/Au 110 DC WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VDC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-1110-WTLD R4N AgNi/Au 110 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2314-23-1220-WT R4N AgNi/Au 220 DC WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VDC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2314-23-1220-WTLD R4N AgNi/Au 220 DC WTLD Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 220VDC, Tiếp điểm: 6A, Diode + LED
R4N-2314-23-5006-WTL R4N AgNi/Au 6 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 6VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-5012-WTL R4N AgNi/Au 12 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 12VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-5024-WT R4N AgNi/Au 24 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2314-23-5024-WTL R4N AgNi/Au 24 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 24VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-5110-WTL R4N AgNi/Au 110 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 110VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-5120-WTL R4N AgNi/Au 120 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 120VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-5230-WT R4N AgNi/Au 230 AC 50/60HZ WT Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 230VAC, Tiếp điểm: 6A
R4N-2314-23-5230-WTL R4N AgNi/Au 230 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 230VAC, Tiếp điểm: 6A, LED
R4N-2314-23-5240-WTL R4N AgNi/Au 240 AC 50/60HZ WTL Relay trung gian, 4 C/O (cặp tiếp điểm), Cuộn hút: 240VAC, Tiếp điểm: 6A, LED

CÁC MODEL RELAY TRUNG GIAN THÔNG DỤNG

 

Liên hệ với Wetek
  • tyxhgb

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300